จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เมื่อวานนี้ 54
เดือนนี้ 1,226
เดือนที่แล้ว 2,796
ผู้ชมทั้งหมด 78,325

นโยบาย

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลบ้านควนเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 112/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้ประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ซึ่งมีการเลือกตั้งใน วันที่ 12 กันยายน 2552 แล้วนั้น

          บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 - 2554 วาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สตูล และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เสร็จสิ้นแล้ว และ ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านควนและผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของกระผมที่ มุ่งมั่น จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลบ้านควนอย่างทั่วถึง โดยมีหลักการและ แนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

 1. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ตามที่กระผมได้ แสดงเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้ไว้กับประชาชนตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยจะยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Administration to citizen center) และ หลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Balance Development and sustainable Development) โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหาร และด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในระดับปฐมวัย และการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กระผม จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสตูล โดยการบูรณาการแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล และ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลเข้าด้วยกัน
 3. นำพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน
 4. บริหารงานโดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการ บริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management)
          สำหรับนโยบาย การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ของกระผมที่จะดำเนินการใน ระยะเวลา 4 ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน กระผมมีนโยบาย การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. นโยบายเร่งด่วน
  1. แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างตำบลและใน เส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตำบล
  2. ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุก หมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  3. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้เป็นศูนย์ พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ
  4. จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกล จากยาเสพติด
  6. ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยใช้หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
   (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
   (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
   (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควน
   (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
   (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
   (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
   (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
 2. นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ
  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
   (1) การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้
   (2) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจาย รายได้ เพิ่มยิ่งขึ้น
  2. นโยบายด้านการเกษตร
   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   (2) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน
  3. นโยบายด้านการคมนาคม
   (1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
   (2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบสาธารณูปการ
  4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (1) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (2) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
   (3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
   (4) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหา ภาวะโลกร้อน
  5. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน
   (1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา
   (2) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   (3) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
   (4) สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   (5) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
   (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
   (7) การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
   (8) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม
  6. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
   (1) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   (2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน
  7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   (2) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาใน ระดับปฐมวัยให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
  8. นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน
   (1) สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
   (2) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (3) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
   (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท
  9. นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
   (1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชาการในด้านการเมือง การบริหาร ราชการ การกระจายอำนาจ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   (2) บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น
   (5) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
   (6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านควน ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านควน สมดั่งเจตนารมณ์และนโยบาย ที่กระผมได้ให้ไว้แก่ประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตำบลบ้านควนให้เป็น “ ตำบลที่น่าอยู่ได้อย่าง ยั่งยืน ” ต่อไป